Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wybory - archiwum

Wójt Gminy

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

walidacja css walidacja html

Przetargi i komunikaty: Przetarg - przebudowa ulicy Jaśminowej w Lubaszu

 Lubasz, dnia  12 listopada 2013 roku

 

 

B.I.272.2.5.2013

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OFERTY NA ZADANIE  PN.

 

  Przebudowa ulicy Jaśminowej w Lubasz - kanalizacja deszczowa na  działce  nr  674, 690, 681, 694/3, 695, 708/4, 709/2, 709/8, 731 i 734 .

 

         Komisja  powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lubasz nrr 58/2013 r z dnia 02.10.2013 roku do przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy zadania pn.  Przebudowa ulicy Jaśminowej w Lubasz - kanalizacja deszczowa na  działce  nr 674, 690, 681, 694/3, 695, 708/4, 709/2, 709/8, 731 i 734 ''  informuje, że dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, biorąc pod uwagę jedyne kryterium ujęte w SIWZ  z wagą 100% tj. cenę  najkorzystniejszą  ofertę  przedstawiła:

1.  Firma  '' VIABUD''

     Jacek Gruszkiewicz

        Walkowice 87                         

    64-700 Czarnków

 

 Cena oferty brutto  -  233.368,25 zł  -  ilość uzyskanych punktów 300

Uzasadnienie wyboru:                                                

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, była  zgodna  ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

W postępowaniu przetargowym złożono jedną ofertę. Komisja nie wykluczyła i nie odrzuciła żadnej oferty.

                                     Przewodniczący Komisji Przetargowej    

  

                                                                                                                             Piotr Błoch      

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.lubasz.pl

Lubasz: Przebudowa ulicy Jaśminowej w Lubasz - kanalizacja deszczowa na działce nr 674, 690, 681, 694/3, 695, 708/4, 709/2, 709/8, 731 i 734

Numer ogłoszenia: 403644 - 2013; data zamieszczenia: 04.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubasz , ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, woj. wielkopolskie, tel. 67 255 60 12, faks 67 255 64 62.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubasz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Jaśminowej w Lubasz - kanalizacja deszczowa na działce nr 674, 690, 681, 694/3, 695, 708/4, 709/2, 709/8, 731 i 734.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji deszczowej: 1) Kanalizacja deszczowa od studni D7 do D11 i D17 oraz łącznik nr 2 Roboty drogowe : od km 0+125 do km 0+172 oraz łącznik nr 2. 1) Roboty przygotowawcze 2) Koryto pod warstwy konstrukcyjne 3) Krawężniki 4) Podbudowa 5) Nawierzchnia 6) oznakowanie 7) Roboty wykończeniowe.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.30-2, 45.23.31.40-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości 5.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu 2.2. poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym , 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych , 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości / Dz. U Nr 109 , poz 1158 ze zmianami/. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lubasz, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie o/Lubasz Nr 89 8951 0009 1300 2176 2000 0040 Na dowodzie wpłaty wadium należy podać nazwę zadania, którego przetarg dotyczy - Przebudowa ulicy Jaśminowej w Lubasz - kanalizacja deszczowa na działce nr 674, 690, 681, 694/3, 695, 708/4, 709/2, 709/8, 731 i 734. 4. Wadium wnoszone w innych formach przewidzianych w ustawie wnosi się w kasie Urzędu Gminy, pokój nr 106 , w godzinach od 7.45 do 15.25. Zamawiający sprawdza wpłynięcie wadium na konto bankowe lub do kasy przed upływem terminu składania ofert tj. w dniu 21 października 2013r. , o godzinie 10:00. Do tego czasu wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie zamawiającego, a w innej formie - w kasie Urzędu Gminy. 5. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa stanowiąca formę wniesienia wadium winna być dostarczona w postaci oryginału. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi ( pod rygorem wykluczenia wykonawcy): a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Lubasz b) określać kwotę gwarantowaną w zł. (ustaloną w SIWZ), c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), d) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), e) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, a jego oferta odrzucona. 7. Zamawiający zwróci wadium wykonawcom: - niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, - wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy , jeżeli jego wniesienia żądano. - niezwłocznie na wniosek Wykonawcy , który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. - jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu , zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego , na którym było ono przechowywane , pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli : - wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust.3 , nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art.25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni , że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. - wykonawca , którego oferta została wybrana : a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie ; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę , któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1 PZP. , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawcy wraz z ofertą złożą oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w art.22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w pkt. IX dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawcy wraz z oferta przedstawią wykaz robót (co najmniej jedna) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót związanych z budową drogi i kanalizacji deszczowej odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości brutto nie niższej niż 200.000,00 zł, z podaniem ich zakresu, wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami są: poświadczenia. W sytuacji gdy Wykonawca zamierza skorzystać z wiedzy i doświadczenia , potencjału technicznego podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w pkt. IX dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawcy wraz z ofertą złożą informację jakimi dysponują narzędziami i urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca musi dysponować samochodem samowyładowczym - 2 szt., walcem do wałowania i zagęszczania materiału na drogach (walec wibracyjny) - 1 szt., koparko - ładowarką - 1 szt., zagęszczarką dwukierunkową - 1 szt., równiarką samojezdną - 1 szt. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu na podstawie dokumentu załączonego do oferty tj. wykazu sprzętu. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w pkt. IX dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawcy dysponują przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej , instalacji w zakresie sieci , instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przy zastosowaniu określeń użytych w art. 13 oraz 14 ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243 ,poz 162 t.j. ze zm.).Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu na podstawie dokumentu załączonego do oferty tj. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie ,że osoby ,które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w pkt. IX dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.Przedstawią stosowną informację , potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200.000,oo zł. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w pkt. IX dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
• zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Załącznik nr 14 - Zestawienie kosztów wg. wzoru załączonego do SIWZ Załącznik nr 15 - Podpisany projekt umowy Załącznik nr 16 - Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium Załącznik nr 17 - Pełnomocnictwo

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubasz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lubasz, ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, biuro nr 206.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lubasz, ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, pokój 101.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
00.kanalizacja_jasminowa_ogloszenie_o_przetargu
01.kanalizacja_jasminowa_siwz
02a.kanalizacja_jasminowa_projekt_opis_tech_przedmiar_cz_1_z_3
02b.kanalizacja_jasminowa_projekt_opis_tech_przedmiar_cz_2_z_3
02c.kanalizacja_jasminowa_projekt_opis_tech_przedmiar_cz_3_z_3
Ogloszenie_o_wyborze_oferty_VIABUD
 
wszystkie dokumenty
 

wstecz